یادداشت ها

1- مخاطبان سایت ژن برتر چه کسانی هستند؟

تمامی کسانی که مایل به فراگیری یک علم هستند و نیز تمامی مدرسان عزیز و مشتاق مخاطب این وب سایت هستند.